LCA

Základní metodikou pro hodnocení environmentální kvality produktu je hodnocení životního cyklu – LCA (Life Cycle Assesement). Tato metodika je použitelná na jakýkoliv produkt lidské činnosti, tedy i stavební materiály. Z LCA vychází všechny v současnosti používané metody posuzování environmentálních vlastností stavebních produktů. Liší se především zvolenými systémovými hranicemi a použitou databází.

Jednotlivé fáze životního cyklu stavebního materiálu jsou:
 • těžba surovin (včetně jejich dopravy do výrobny finálního produktu)
 • výroba materiálu
 • doprava materiálu na stavbu
 • zabudování materiálu do stavby
 • údržba materiálu během jeho životnosti
 • likvidace materiálu po dožití
 • recyklace materiálu
fáze životního cyklu materiálu

Z předchozího popisu lze odhadnout, že se jedná o poměrně složitý proces, ke kterému je potřeba mnoho dat. Do jaké hloubky zkoumat jednotlivé procesy je určeno hranicemi systému.

Tyto hranice systému například určují:
 • které procesy výroby zahrnout a které již ne
 • zda a jak zahrnout dopravu prvků (průměrné x přesné hodnoty)
 • jak zahrnout údržbu, opravy zabudovaného prvku (stanovení předpokládaného vývoje)
 • jaké hodnoty uvažovat po dožití prvku (predikce budoucnosti – neznámé budoucí technologie recyklace, životnost budovy...)

Při hodnocení dopadů "života materiálu" by do posuzování měly vstupovat údaje z celého jeho životního cyklu. Takovýto přístup by pak využíval hranice systému "Cradle to Grave", neboli od kolébky do hrobu, které zahrnují všechny fáze životního cyklu výrobku od těžby primárních surovin, přes výrobu, dopravu, zabudování, až po likvidaci. V poslední době se zmiňuje dokonce přístup "Cradle to Cradle", tedy uzavřený životní cyklus výrobků zahrnující i jejich recyklaci.

cradle to grave - životní cyklus

Ve skutečnosti je velmi složité u každého materiálu vyčíslit fáze životního cyklu od dopravy z výrobny na staveniště až po jeho likvidaci, případně recyklaci, a to především z důvodu nedostatku přesných dat. Jedná se v podstatě o predikci budoucnosti za 50 či více let.

Do hodnocení stavebních materiálů se proto zpravidla zahrnují pouze prvotní dvě fáze životního cyklu - těžba surovin a výroba materiálu, tj. využívají se systémové hranice "Cradle to Gate".

cradle to gate

Vliv dopravy materiálů z výrobny na staveniště může výrazně ovlivnit výsledky hodnocení. Tento vliv lze přesně spočítat pouze pro konkrétní případy. Pokud je doprava součástí studie LCA, hodnotí se pomocí průměrných vzdáleností, a jedná se o posouzení se systémovými hranicemi „Cradle to Site“. Toto hodnocení zanáší do výsledků určité nepřesnosti.

cradle to site