Slovník pojmů

AP (Acidification Potential)
Viz. Potenciál acidifikace prostředí.
Ekvivalentní emise
Nejedná se pouze o emise jedné látky, ale o více různých látek se stejným účinkem. Efekty těchto látek jsou pak pomocí vah odpovídající jejich jednotkovému účinku přepočteny na ekvivalentní množství jedné látky.
EP (Eutrophication Potential)
Viz Potenciál eutrofizace prostředí.
GWP (Global Warming Potential)
Viz Potenciál globálního oteplování.
ODP (Ozone Depletion Potential)
Viz Potenciál ničení ozonové vrstvy.
PEI (Primary Energy Input)
Viz Spotřeba primární energie.
POCP (Photochemical Ozone Creation Potential)
Viz Potenciál tvorby přízemního ozonu.
Potenciál acidifikace prostředí
Svázané emise SO2 udávající ekvivalentní emise vyprodukované během celého životního cyklu daného výrobku nebo jeho části, způsobující okyselování (acidifikaci) prostředí. Ekvivalentní znamená, že se nejedná pouze o emise SO2, ale také o emise dalších plynů způsobujících okyselování prostředí, jejichž efekt je přepočítán na úroveň efektu SO2. Udává se v gramech nebo v kilogramech SO2 ekvivalentních - [kg SO2, ekv.] nebo [g SO2, ekv.].
Potenciál eutrofizace prostředí
Udává množství ekvivalentních atmosférických emisí x a emisí 4 z odpadních vod vyprodukované během celého životního cyklu daného výrobku nebo jeho části, způsobujících nepřirozené zvyšování obsahu živin ve vodách a půdách (eutrofizaci). Jednotky: [kg x,ekv.] nebo [kg 43-,ekv.].
Potenciál globálního oteplování
Svázané emise CO2 ekvivalentní, udávající ekvivalentní emise vyprodukované během celého životního cyklu daného výrobku nebo jeho části, způsobující skleníkový efekt. Ekvivalentní znamená, že se nejedná pouze o emise CO2, ale také o emise dalších skleníkových plynů (např. metanu), jejichž skleníkový efekt je přepočítán na úroveň efektu CO2. Udává se obvykle v kilogramech ekvivalentu CO2 [kg CO2, ekv.].
Potenciál ničení ozonové vrstvy
Ekvivalentní emise CFC-11 vyprodukované během celého životního cyklu daného výrobku nebo jeho části, způsobující ničení stratosférické ozonové vrstvy. Jednotka: [kg CFC-11 SOekv.].
Potenciál tvorby přízemního ozonu
Ekvivalentní emise C2H4 vyprodukované během celého životního cyklu daného výrobku nebo jeho části, způsobující tvorbu přízemního ozonu. Jednotkou jsou kilogramy etylenu ekvivalentní [kg C SO2H SO4,ekv.].
Spotřeba primární energie
Svázaná energie, udávající celkovou spotřebu přírodních zdrojů energie během životního cyklu výrobku. Obvykle se udává v megajoulech [MJ].