EPD

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) je "soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu" (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49 a mohou být ještě doplněny různými dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Dokument (EPD) s těmito údaji musí být veřejně přístupný a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. V podstatě tedy jde o podrobný "průkaz" produktu o jeho vlivu na životní prostředí.citováno z http://www.cenia.cz

U EPD má každý typ materiálu jasně stanovená tzv. pravidla produktové kategorie, tj. soubor všech parametrů při vymezených systémových hranicích, které se u daného výrobku musí vyhodnotit, aby byla zachována potřebná porovnatelnost výsledků. Je důležité si uvědomit, že získání štítku EPD neznamená, že daný produkt je "ekologický" nebo "zelený". Porovnáním EPD více výrobků se shodnou funkcí lze stanovit, který z nich má menší dopad na životní prostředí (za předpokladu použití shodné vztažné jednotky).

Cíle a principy

Cílem EPD je pomoci podnikům prezentovat důvěryhodným a srozumitelným způsobem environmentální vlastnosti svých produktů (výrobků i služeb). Hlavními principy environmentálních prohlášení o produktu v mezinárodním systému EPD jsou následující: objektivita, důvěryhodnost, neutralita, porovnatelnost, univerzálnost, zaměření na vliv na životní prostředí.citováno z http://www.cenia.cz

Výhody a přínosy

Pro konečné zákazníky a spotřebitele je EPD důvěryhodným dokumentem, který jim umožňuje výběr nejvhodnějšího produktu. Protože je vypracován podle jednotné mezinárodní metodiky, parametry produktů stejného druhu z různých částí světa jsou porovnatelné. Z toho vyplývá i výhoda pro výrobce a vydavatele EPD, protože prohlášení o jejich výrobcích jsou přijímána na celém světě.<
EPD zpracovává na zakázku výrobce nezávislá organizace na základě tzv. pravidel produktových kategorií PCR – Product Category Rules. Tato pravidla obsahují metodické pokyny pro zpracování LCA u jednotlivých skupin produktů a na jejich tvorbě spolupracují příslušné odborné instituce s oborovými organizacemi daných průmyslových odvětví. Návrh PCR před oficiálním vydáním konečné verze musí projít procesem mezinárodního připomínkování a revizí.

citováno z http://www.cenia.cz